Struktur

Vi skapar struktur och hittar förbättringsområden

Struktur, d.v.s. ordning och reda, ökar förutsättningarna att hitta vad som är bra samt vilka förbättringsområden som finns i verksamheten.

Ordning och reda handlar om att skapa effektiva rutiner.

När ordningen blir bättre är det lättare att hitta t.ex. material och verktyg. Detta ger effektivare processer. Framstegen kommer succesivt, vecka för vecka, månad för månad.

Grundstrukturen för ett företag avser den övergripande organisatoriska ramen som företaget opererar inom. Denna struktur definierar hur olika delar av företaget är organiserade, hur beslut fattas och hur information och ansvar flödar genom organisationen. Här är de vanliga komponenterna i grundstrukturen för ett företag:

1. Ledning och styrelse: Företagets ledning består av chefer och ledare som tar övergripande beslut och styr företagets strategi. Styrelsen är ansvarig för att övervaka ledningens beslut och representerar aktieägarnas intressen.

2. Avdelningar/Funktioner: Företaget kan vara uppdelat i olika avdelningar eller funktioner baserat på olika uppgifter och ansvarsområden, såsom försäljning, marknadsföring, ekonomi, produktion och personal.

3. Hierarki: Företaget kan ha en hierarkisk struktur med olika nivåer av befattningar, såsom VD, företagsledare, mellanchefer och operativa anställda.

4. Organisationskultur: Detta avser företagets värderingar, normer och beteenden som präglar hur människor interagerar och arbetar tillsammans.

5. Kommunikationsflöden: Hur information och kommunikation sprids såväl internt som externt.

6. Beslutsprocesser: Hur beslut tas inom företaget. Det kan vara centraliserat, där beslut fattas av högre befattningar, eller decentraliserat, där beslut delegeras till lägre nivåer av organisationen.

7. Strategi och mål: Företagets övergripande strategi och mål som vägleder dess verksamhet och beslut.

8. Resursfördelning: Hur resurser som tid, pengar och personal fördelas mellan olika delar av företaget.

9. Kundrelationer: Hur företaget interagerar med sina kunder och levererar produkter eller tjänster till dem.

 

Vår metod – Strukturmetoden

Vår erfarenhetsbaserade metod, Strukturmetoden, är en metod för effektivisering av företagets verksamhet och som leder till mätbara förändringar av produktivitet och kvalitet.

Metoden är ett verktyg som på ett konkret och mätbart sätt hjälper företaget att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och bättre arbetsmiljö.

Metoden anpassas efter företagets verksamhet och marknadsstrategi och ger bl.a:

  • Ökad lönsamhet
  • Mätbara förbättringar
  • Högre effektivitet
  • Bättre arbetsmiljö
  • Ökad trivsel
  • Ökat engagemang hos medarbetarna
  • God inledning på Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM